MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu 
“Sağdıçlar Balıkçılık Turizm İnşaat Gıda Elektrik Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.” (Bundan sonra kısaca “Sağdıçlar Balıkçılık” olarak anılacaktır.) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na (“KVKK”) uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle KVKK ve ilgili mevzuat doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan haklarınız konusunda sizleri detaylı olarak bilgilendirmek isteriz.
Sağdıçlar Balıkçılık’ın işletme ve yürütüm faaliyetleri sürdürülen www.balikye.com,  www.toptan.balikye.com web siteleri üyeliği kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soy isim, cep telefon numarası, e-mail adresi, doğum tarihi, adres bilgileri, alışveriş bilgileri, zevk ve beğeniler, ödeme bilgileri, müşteri işlem bilgileri, kargo bilgileri) ile www.bando.com.tr, www.sagdiclar.com web sitelerimizde yer alan iletişim portalından  tarafımızdan bilgi alınmasının sağlanması ve dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması amaçlarıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soy isim, e-mail adresi, cep telefonu numarası) Sağdıçlar Balıkçılık tarafından KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan KVKK md.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
    1.    Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
    2.    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
    3.    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
    4.    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
    5.     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
    6.    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
    7.    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:
-Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, 
-Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 
-Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, 
-Mal ve hizmet alımı sonrası faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, 
-Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve denetimi,
-Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
-İnternet sitesi üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
- Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
-Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
-Şirketimizin sağladığı hizmetlerde ve iş ilişkilerinde hukuki ve ticareti güvenin sağlanması, 
-İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
-Elektronik ortamda veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
-Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
“Açık rızanızın varlığı” hukuki sebebine dayanarak toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:
-Sağdıçlar Balıkçılık tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetleri tanıtmak, ürün ve/veya hizmetlerin kalitesini artırmak, üyelerimizi tanımak, iletişimi arttırmak, kişiselleştirilmiş reklam çalışmalarını, çevrimiçi davranışsal reklamcılık işlemlerini ve satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, segmentasyon/profilleme çalışmalarını yürütmek, satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kampanya, avantajlar ve diğer faydaları hazırlamak ve sunmak,

-Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (müşteri anketi, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazar araştırması gerçekleştirmek, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak),

-Ticari elektronik ileti gönderimi kapsamında genel ve kişiye özel kampanya, reklam ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak ticari elektronik ileti göndermek, kampanyalarımız, yeni özellikler ve değişiklikler hakkında bilgilendirmek,

3.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan KVKK m.8’e göre, kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Ancak, kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. 
Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; aşağıdaki sebeplerle yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarılmaktadır: 
Sağdıçlar Balıkçılık tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında grup şirketlerimize, iş birliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişilere,
-Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması amacıyla sizin ve/veya ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi satın alınan ürünün satıcısıyla, kargo firmalarıyla ve özel kuryelerle,
-Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bankalarla ve mali müşavirlerimizle,
-Hizmet kalitemizin arttırılması amacıyla grup şirketlerimizle ve hizmet kalitesi kontrol, şikâyet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla,
-Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için vergi daireleriyle, vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle,
-Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan grup şirketimiz ve hizmet sağlayıcılarımızla,
-Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilerle ve iş ortakları; mahkeme, Tüketici Hakem Heyeti gibi yetkili kişi, resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir: 
Kişisel verileriniz; internet sitemiz üzerinden üye olarak veya üye olmadan alışveriş yapmanız sırasında verdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi ve bu kanallar üzerinden işlem yapmanız, sitemiz üzerindeki her türlü alışveriş, ödeme, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt, davranışsal hareket ve işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi yoluyla ve/veya e-posta, SMS veya diğer iletişim yollarıyla ya da sizin isteğiniz ile ve/veya internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, yazılı formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla ve/veya hizmet verdiğimiz markalara ait fiziki mağazalarımızdan alışveriş yapılması yoluyla kağıt ortamında veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’imize iletmeniz durumunda, Şirket’imiz talebin niteliğine göre talebi KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket’imiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirket’imize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirket’imize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır: 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı;
-    Web sitemizde (www.sagdiclar.com) yer alan başvuru formunu doldurarak, 
-    Şirket adresimize (Madenler Mah. Arafat Cad. No:2 Ümraniye/İstanbul) bizzat elden teslim edilerek,
-     Aynı adrese noter kanalıyla talepte bulunularak,
-     Aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla,
-    6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler aracılığı ile iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU
Sağdıçlar Balıkçılık Turz. İnş. Gıda Elektrik 
Elektronik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.